Isnin, 7 April 2014

JIHAD ADALAH AMALAN UTAMA SEJAK NABI.

           Belakangan ini semakin banyak pihak yang menyatakan jihad dengan makna syar'i ini (perang) bukanlah jihad yang paling utama. Dengan berbagai dalil, mereka mencoba memperkuat pendapatnya, sebuah pendapat yang sama sekali tidak pernah dikenal salafushsholih. Ada yang mengatakan bahwa da'wah, perjuangan diplomasi dan menjadi oposisi lewat jalur MPR/parlemen merupakan jihad terbesar, dengan hadits orang yang mengatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang dholilm. Padahal jelas sekali, banyak ayat dan hadits yang menerangkan jihad dengan makna syar'i perang adalah jihad yang paling utama dan tinggi, seperti:
"Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang yang berjihad di jalan Alloh dengan harta mereka dan jiwanya. Alloh melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat, kepada masing-masing mereka Alloh menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Alloh melebihkan orang-orang yang jihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. yaitu beberapa derajat, ampunan serta rahmat. Dan adalah Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa [4] : 95-96)
"Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhoan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, Rabb mereka menggembirkan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhoan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal." (QS. At-Taubah [9] : 21-22).
            Keterangan: orang yang berjihad diutamakan atas orang yang duduk-duduk (tidak berjihad). Bisa jadi orang yang duduk-duduk ini melakukan jihad dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad melawan hawa nafsu dan syaithon, karena Alloh SWT juga menjanjikan bagi mereka pahala dan kebaikan. Namun demikian, tetap saja Alloh melebihkan yang berjihad dengan derajat, maghfirah dan rahmat-Nya. Ini menunjukan jihad dengan makna perang adalah jihad terbesar dan paling utama. Hal ini juga menunjukkan bahwa makna jihad secara syar'i adalah perang, bukan dakwah, apalagi meyatakan bahwa masuk ke dalam sistem pemerintahan demokrasi yang kafir yang jelas-jelas bertentangan dengan syari'at Alloh dengan menjadi anggota parlemen dan sebagainya.
            Jihad adalah berdiri mengangkat senjata dan memerangi orang kafir yang menjadi musuh Alloh SWT dan musuh orang yang beriman, dan supaya dien (aturan, hukum, undang-undang dan sistem yang mengatur kehidupan di dunia) hanya milik Alloh SWT yang berlaku. Sampai Islam tinggi, dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Islam, dan sampai kalimat Alloh tinggi di atas segalanya. Sampai kekafiran hilang dari muka bumi.
            Rosululloh SAW bersabda:
"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad." (HR. Tirmidzi no. 2616, Al Hakim 2/76)
            Keterangan: dalam hadits ini Rosululloh menempatkan jihad dengan makna perang sebagai amalan paling tinggi dalam Islam, kenapa makna perang? Karena shalat sendiri adalah jihad, namun beliau tidak menyebutnya dengan jihad. Dengan demikian, jihad di sini adalah perang.
"Siapa diantara kalian melihat kemunkaran hendaklah ia merubah dengan tangan, bila tidak mampu hendaklah dengan lisan, bila tetap tidak mampu hendaklah dengan hati dan itulah selemah-lemah iman." (HR. Muslim no. 49, Abu Daud no. 1140 dan 4340, Tirmidzi 2172, Ibnu Majah no. 1275, Ahmad 3/54, Nasa'i 8/111).
            Keterangan: kemunkaran yang paling besar di muka bumi ini adalah adanya kekafiran dan kesyirikan. Hadits ini menjelaskan tingkatan merubah kemungkaran mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Idealnya, merubah adalah dengan tangan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan, kalau tetap tidak bisa maka dengan hati. Merubah dengan tangan termasuk di dalamnya adalah jihad. Dengan demikian, jihad dengan artian perang lebih utama dari jihad da'wah, jihad melawan hawa nafsunya sendiri dan seterusnya.. [Lihat penjelasan hadits ini dalam Jami'ul Ulum wa al-Hakim]. Juga hadits Ibnu Mas'ud tentang amar ma'ruf nahi munkar di atas, dimana disebutkan yang paling tinggi adalah amar ma'ruf dengan tangan, termasuk di dalamnya jihad.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA. ia berkata, `Sesungguhnya datang kepada nabi SAW seorang laki-laki, maka kemudian dia bertanya: "Wahai Rosululloh, orang bagaimanakah yang paling utama?" Rosululloh SAW menjawab, "Orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Mereka bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Seorang mukmin yang (menyendiri) berada dalam suatu lembah, takut kepada Alloh dan meninggalkan manusia karena kejahatan mereka." (Al-Bukhori no. 2786).
            Imam Ibnu Daqiq al-`Ied berkata, "Qiyas menuntut jihad menjadi amalan dengan kategori wasilah yang paling utama, karena jihad merupakan sarana untuk meninggikan dan menyebarkan dien serta memadamkan kekafiran, sehingga keutamaannya sesuai dengan keutamaan hal itu.
            Wallohu A'lam."1
"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Datang seseorang kepada Rosululloh SAW. lalu berkata, "Tunjukkan padaku sebuah amalan yang bisa menyamai jihad!!". Beliau menjawab, "Aku tidak mendapatkannya. Apakah kamu mampu apabila seorang mujahid keluar, kamu masuk masjid lalu sholat dan tidak berhenti dan kamu shaum dan tidak berbuka?". Orang tersebut berkata, "Siapa yang mampu melakukan hal tersebut???". Abu Hurairah RA berkata, "Sesungguhnya bermainnya kuda seorang mujahid itu dicatat sebagai beberapa kebaikan."2
            Imam Ibnu Hajar berkata, "...(Hadits) ini merupakan keutamaan yang jelas bagi mujahid fi sabilillah, yang menuntut tak ada amalan yang menyamai jihad."3
Qatadah berkata, "Saya mendengar Anas bin Malik dari Nabi beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun masuk surga yang ingin kembali ke dunia padahal ia mempunyai (di surga) seluruh apa yang ada di dunia, kecuali orang yang mati syahid. Ia berangan-angan kembali ke dunia dan terbunuh sepuluh kali, karena ia mengerti keutamaan (bila) mati syahid di medan perang." [HR. Bukhori no. 2817].
            Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam an-Nasa'i dan al-Hakim. Imam Ibnu Bathol berkata, "Hadits ini merupakan hadits yang paling agung dalam menerangkan keutamaan mati syahid. Tidak ada amal kebaikan yang di dalamnya nyawa dipertaruhkan selain jihad, karena itu pahalanya pun besar."
            Berkaitan dengan makna jihad ini, ada kekhawatiran mendalam di mana kadang-kadang (dan sayangnya ini sudah menjadi realita) perluasan makna syar'i jihad dari perang menjadi thalabul ilmi juga jihad, tashfiyah juga jihad, dakwah juga jihad, membangun ponpes dan madrasah juga jihad, menyantuni anak yatin juga jihad, berjuang lewat parlemen/jalur konstitusi juga jihad dan sejenisnya. Ini dijadikan alasan untuk mencukupkan diri dengan organisasi/jam'iyah/partai/jama'ahnya dengan bidang yang digelutinya, tidak mengadakan i'dad (persiapan secara militer untuk jihad dengan makna syar'i perang) dengan beralasan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Lebih buruk lagi bila ditambah dengan menuduh orang yang mengartikan jihad dengan perang lalu mengadakan i'dad (persiapan militer) sebagai picik, tak berwawasan luas, terroris, merusak medan dakwah dan sebutan lainnya. Inilah yang mengundang kritik banyak ulama yang berusaha keras meluruskan berbagai penyimpangan ini.
            Sebenarnya perselisihan ini terjadi dalam masalah ini, tidaklah berbahaya kalau hanya ikhtilaful lafdzi (perbedaan dalam menggunakan istilah) saja. Artinya masing-masing pendapat tidak meninggalkan amalan yang dilakukan oleh yang lain, dan juga tidak mencampur adukkan dalil misalnya menggunakan dalil-dalil keutamaan perang untuk dakwah dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, perselisihan ini tidak menimbulkan perselisihan dalam beramal kecuali pada masalah-masalah yang memang masih diperbolehkan untuk berijtihad dan berselisih pendapat. Sehingga yang berjihad dengan makan syar'i perang tidak mengabaikan dan meremehkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, begitu juga sebaliknya yang tidak berjihad tidak mengabaikan dan meremehkan kewajiban perang melawan orang-orang kafir. Wallohu A'lam.
"Dan dari Abu Dzar RA berkata: Aku berkata: "Wahai Rosululloh SAW amal apakah yang paling utama?" beliau menjawab: "Iman kepada Alloh dan jihad di jalan-Nya." (Muttafaq `Alaih)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin