Selasa, 26 November 2013

SALANG ADALAH SEORANG MENTERI CELAKA DAN HARAM JADAH.
Dato' Mohd Jidin Shafee [Setiu]
minta Menteri Penerangan, Komunikasi dan
Kebudayaan menyatakan, tindakan stesen TV berbayar
ASTRO yang semakin banyak iklan
serta menyiarkan rancangan secara berulang, dan apa
kah kerajaan bercadang untuk
mengeluarkan lesen baru kepada syarikat lain bagi m
engendalikan stesen TV berbayar di
negara ini.
Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebuday
aan I [Dato’ Joseph
Salang anak Gandum]:
Terima kasih Yang Berhormat Setiu. Tuan Yang di-Per
tua, syarat
lesen pemberian perkhidmatan aplikasi kandungan ind
ividu atau CASP-I yang terpakai ke atas
badan-badan penyiar berhubung iklan komersial, meng
ehendaki para pemegang lesen untuk
mengehadkan penyiaran kandungan iklan komersial men
gikut jumlah masa penyiaran iklan
komersial yang telah ditetapkan.
Sepanjang suku pertama dan kedua 2012, ASTRO telah
didapati tidak menyiarkan
iklan komersial melebihi jumlah masa yang ditetapka
n. Ketidakpatuhan para pemegang lesen
terhadap syarat ini akan menyebabkan pelanggaran le
sen yang membolehkan tindakan
penguatkuasaan diambil di bawah peruntukan Akta Kom
unikasi dan Multimedia 1998 (AKM
1998).
Ulangan siaran rancangan di stesen penyiar berbayar
merupakan sebuah norma
perkhidmatan tersebut. Hal ini adalah amalan biasa
bagi semua pembeli perkhidmatan
televisyen berbayar di dunia. Ulangan siaran rancan
gan disebabkan oleh beberapa faktor
termasuklah memenuhi kehendak dan minat penonton. A
spek penjadual rancangan yang
DR 7.11.2012
21
pelbagai untuk memastikan bahawa setiap rancangan d
apat ditonton oleh para pelanggan pada
masa yang dikehendaki oleh mereka.
Untuk makluman Dewan yang mulia ini, sehingga kini
kementerian telah mengeluarkan
sebelas lesen CASP-I bagi perkhidmatan stesen telev
isyen berbayar, yang mana tiga
daripadanya telah beroperasi dan satu pemegang lese
n sedang dalam tempoh percubaan
manakala tujuh pemegang lesen lagi masih belum memu
lakan operasi. Dimaklumkan juga
mana-mana pelabur yang berminat boleh memohon untuk
mendapatkan lesen CASP-I
daripada kementerian ini. Terima kasih.
Dato’ Mohd. Jidin Shafee [Setiu]:
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ada dua
soalan tambahan, yang pertamanya ASTRO. ASTRO keban
yakannya digunakan meluas
termasuklah di kampung-kampung, cumanya yang
problem
nya ialah waktu pelanggan tidak
membayar Astro memotong dengan mudah tetapi apabila
pelanggan membayar ASTRO tidak
menyambung.
Perkara yang kedua Tuan Yang di-Pertua ialah parabo
la. Siapakah yang layak
menggunakan dan difahamkan bahawa parabola ada digu
nakan di Malaysia dan meluasnya di
negara-negara jiran seperti Indonesia. Bolehkah ker
ajaan membenarkan parabola ini digunakan
secara menyeluruh tanpa memohon kebenaran khas dari
pada kerajaan?
Dato’ Joseph Salang anak Gandum:
Terima kasih Yang Berhormat Setiu. Tuan
Yang di-Pertua, berkenaan dengan perkhidmatan yang
disediakan oleh ASTRO iaitu apabila
tidak dibayar akan ditamatkan perkhidmatan, itu mem
ang menjadi satu tindakan yang perlu
diambil perhatian oleh pemberi perkhidmatan. Akan t
etapi yang menyedihkan sebagaimana
dikatakan oleh Yang Berhormat, kadangkala penyambun
gan semula mungkin sedikit
mengambil masa. Akan tetapi Yang Berhormat ada lagi
satu perkhidmatan yang disediakan
oleh ASTRO iaitu NJOY di mana pelanggan hanya membe
li
decoder
dan membayar kos
pemasangan
decoder
dan selepas itu tidak perlu membayar lagi. Jadi ol
eh yang demikian tidak
ada bil yang perlu dibayar setiap bulan. Mungkin in
i boleh digunakan oleh pelanggan-pelanggan
di luar bandar.
Berkenaan dengan parabola iaitu TVRO. Sebagaimana y
ang telah saya nyatakan
dalam sebuah akhbar di Sabah iaitu sebenarnya untuk
memasang parabola, seseorang boleh
memohon lesen daripada kementerian tetapi ia tidak
dibenarkan secara meluas dan tidak
digalakkan untuk melanggan siaran melalui parabola
secara tidak berlesen dan sesiapa sahaja
yang hendak memiliki parabola atau menggunakan perk
hidmatan siaran televisyen melaluinya
boleh memohon lesen daripada kementerian kami. Teri
ma kasih.
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]:
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin
tahu daripada pihak kementerian mengenai adakah tel
ah ada tindakan yang diambil terhadap
Astro sepanjang masa ini? Tuan Yang di-Pertua, seba
b saya rasa telah berulang-ulang kali
orang ramai dan juga di dalam Dewan yang mulia ini
membangkitkan isu berkenaan
ketidakpuasan hati terhadap perkhidmatan dan caj ya
ng dikenakan oleh ASTRO ini.
DR 7.11.2012
22
Jadi saya rasa sudah sampai masanya kementerian men
eliti semula syarat-syarat dan
terma dalam lesen yang diberikan kepada ASTRO agar
hak-hak pelanggan ini dapat dilindungi.
Ini kerana perkhidmatan dan caj, saya rasa melampau
apabila orang ramai membayar tetapi
pada masa yang sama pihak ASTRO juga mengambil ikla
n-iklan yang mengakibatkan tontonan
rancangan itu terganggu dengan iklan.
Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh memberikan al
asan sedunia juga berjalan
sedemikian, rancangan TV prabayar berjalan sedemiki
an, ada mengambil iklan juga tetapi di
dalam kes ini saya rasa sudah sampai masanya apabil
a terdapat banyak aduan yang diterima
agar pihak kementerian melihat semula syarat dan te
rma di dalam lesen tersebut. Saya pohon
penjelasan
1120
Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Tuan Yang d
i-Pertua, pertanyaan Yang
Berhormat adalah berkisar kepada ketidakpuasan peno
nton berkenaan dengan tayangan dari
ASTRO
Ini terpulang Yang Berhormat, kepada adakah penont
on hendak meneruskan
kontraknya dengan
ASTRO
atau tidak? Itu satu. Kedua, memang banyak aduan d
ibuat tidak
bermakna juga Yang Berhormat, aduan ini berasaskan
iaitu memang betul ia melanggar
peraturan yang ditetapkan oleh kementerian kepada p
emberi perkhidmatan tersebut. Gangguan
atau aduan yang dibuat oleh pelanggan tidak semesti
nya menyalahkan pemberi perkhidmatan
sekiranya tidak menyalahi syarat-syarat yang diteta
pkan. Akan tetapi yang ditanya Yang
Berhormat...
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]:
Itu sebab saya tanya. Lihat semula syarat ya.
Dato’ Joseph Salang anak Gandum:
Apa yang ditanya Yang Berhormat lagi, adakah
tidak...
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]:
Tidak boleh kata, ’Oh! Tamatkan kontrak dengan
ASTRO
.
Dato’ Joseph Salang anak Gandum:
Adakah atau tidak kementerian ini mengambil
kira dari segi aduan yang dibuat memikirkan bahawa
mungkin tiba masanya untuk syarat-syarat
tersebut diperhalusi ataupun diambil kira sekali la
gi? Ini adalah perkara yang mungkin kita
boleh pertimbangkan. Terima kasih.
Datuk Siringan Gubat [Ranau]:
Soalan tambahan Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Yang di-Pertua:
Lain kali Yang Berhormat. Minta maaf Yang Berhormat

Jadi saya rasa sudah sampai masanya kementerian men
eliti semula syarat-syarat dan
terma dalam lesen yang diberikan kepada ASTRO agar
hak-hak pelanggan ini dapat dilindungi.
Ini kerana perkhidmatan dan caj, saya rasa melampau
apabila orang ramai membayar tetapi
pada masa yang sama pihak ASTRO juga mengambil ikla
n-iklan yang mengakibatkan tontonan
rancangan itu terganggu dengan iklan.
Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh memberikan al
asan sedunia juga berjalan
sedemikian, rancangan TV prabayar berjalan sedemiki
an, ada mengambil iklan juga tetapi di
dalam kes ini saya rasa sudah sampai masanya apabil
a terdapat banyak aduan yang diterima
agar pihak kementerian melihat semula syarat dan te
rma di dalam lesen tersebut. Saya pohon
penjelasan
1120
Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Tuan Yang d
i-Pertua, pertanyaan Yang
Berhormat adalah berkisar kepada ketidakpuasan peno
nton berkenaan dengan tayangan dari
ASTRO
Ini terpulang Yang Berhormat, kepada adakah penont
on hendak meneruskan
kontraknya dengan
ASTRO
atau tidak? Itu satu. Kedua, memang banyak aduan d
ibuat tidak
bermakna juga Yang Berhormat, aduan ini berasaskan
iaitu memang betul ia melanggar
peraturan yang ditetapkan oleh kementerian kepada p
emberi perkhidmatan tersebut. Gangguan
atau aduan yang dibuat oleh pelanggan tidak semesti
nya menyalahkan pemberi perkhidmatan
sekiranya tidak menyalahi syarat-syarat yang diteta
pkan. Akan tetapi yang ditanya Yang
Berhormat...
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]:
Itu sebab saya tanya. Lihat semula syarat ya.
Dato’ Joseph Salang anak Gandum:
Apa yang ditanya Yang Berhormat lagi, adakah
tidak...
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]:
Tidak boleh kata, ’Oh! Tamatkan kontrak dengan
ASTRO
.
Dato’ Joseph Salang anak Gandum:
Adakah atau tidak kementerian ini mengambil
kira dari segi aduan yang dibuat memikirkan bahawa
mungkin tiba masanya untuk syarat-syarat
tersebut diperhalusi ataupun diambil kira sekali la
gi? Ini adalah perkara yang mungkin kita
boleh pertimbangkan. Terima kasih.
Datuk Siringan Gubat [Ranau]:
Soalan tambahan Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Yang di-Pertua:
Lain kali Yang Berhormat. Minta maaf Yang Berhorma
t


Bagi saya joseph salang yang di katakan nama tepung gandum memang celaka dan haram jadah menteri hanya membela astro sahaja.Ini barua musibat puki mak punya salang dia orang yang paling celaka dan haram jadah tidak boleh memberi peluang kepada rakyat satu malaysia menggunakan cakera parabola di negara malaysia.Pada pendapat saya salang pergi mampus haram jadah punya menteri cekik kedarah duit rakyat malaysia.Sepatutnya salang memberi peluang kepada rakyat satu malaysia menggunakan parabola seperti negara-negara lain.Jika di katakan bahan-bahan unsur lucah banyak boleh di dapati di internet,handphone,cd,majalah dan lain-lain lagi.Bagi pandangan saya kerajaan malaysia celaka hanya cekik kedarah duit rakyat malaysia serta memaksa rakyat memasang astro yang di ulang setiap hari.Pada pendapat saya joseph salang tepung gandum ini memang celaka dan musibat sifat yang zalim berserta hati kering.Cuba kita lihat negara-negara asia tenggara seperti thailand,indonesia,Kemboja,Laos dan lain-lain negara lagi yang boleh di beri lesen dengan secara yang sah kepada semua rakyat tempatan dalam setiap negara.Sebenarnya kerajaan malaysia maha firaun ini hendak makan duit rakyat serta membela astro haram jaddah cekik kedarah duit rakyat gambar pun di ulang.Saya berdoa kepada allah swt supaya allah turunkan bala dan musibah kepada negara malaysia celaka dan haram jadah ini semoga negara malaysia dapat menerima musibah seperti negara-negara lain yang mana zalim kepada rakyat terima balasan dari allah swt,amin.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin