Jumaat, 9 Mei 2014

PERGAULAN ANTARA LELAKI DAN WANITA ADALAH BATASAN AGAMA ISLAM.

Islam mempunyai aturan-aturan dalam lingkup pergaulan antar pemuda-pemudi. Pergaulan memiliki makna interaksi antara sesama manusia,baik individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Islam telah mengatur etika pergaulan. Perilaku bergaul mempunyai batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, pergaulan di dalam islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian.
          Islam melarang aktivitas dengan hal-hal yang sifatnya menimbulkan dosa. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurot demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan di perbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi.  “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra’ ayat 32). Minum minuman keras termasuk larangan dalam islam. “Setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram” (HR. Bukhary dan Muslim). Tawuran merupakan suatu penyimpangan sosial dan akan menimbulkan akibat, diantaranya meresahkan warga masyarakat setempat & memutus tali silaturahmi.
         Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan pemuda-pemudi dalam islam. Setiap orang pasti memiliki niatan untuk berbuat baik,ketika ia dihadapkan pada masalah yang membuatnya harus memilih namun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Lingkungan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku manusia, maka untuk menciptakan generasi yang baik, harus diciptakan lingkungan yang baik dengan cara lebih banyak berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang sholeh. Keluarga juga punya andil dalam membentuk pribadi seseorang. Sekolah atau Kampus adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja
KATA PENGANTAR


          Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah, kekuatan, kesehatan dan ketabahan kepada kami sehingga kami dapat menyusun makalah agama ini, yang berjudul Pergaulan Muda Mudi dalam Islam.

          Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pendidikan terhadap mahasiswa tentang pergaulan secara islami dimana mahasiswa bisa mengambil pelajaran dari makalah kami yang bisa mengembangkan kompetensi untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik.

         Penyusunan makalah ini terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan makalah ini.

          Walaupun kami telah menyusun makalah ini dengan upaya yang sungguh-sungguh, karena berbagai keterbatasan kami, makalah ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan makalah ini.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin