Selasa, 29 November 2011

PANDUAN PENDIDIKAN AKHLAK.

Pendidikan akhlak merupakan wadah penting untuk merungkai permasalahan akhlak dan
melahirkan manusia yang baik. Penekanan pendidikan akhlak dalam Pendidikan Islam
adalah jelas. Ini kerana Pendidikan Islam antara lainnya bertujuan membangun dan
melahirkan insan secara bersepadu dan seimbang demi merealisasikan fungsi manusia
sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Artikel ini membincangkan beberapa
persoalan berkaitan dengan pemantapan komponen akhlak terkini dalam era globalisasi
khususnya di peringkat prauniversiti. Beberapa kekuatan dan kelemahan di peringkat
tersebut akan diperhalusi. Sehubungan dengan itu, penulis turut mencadangkan kaedah
penyelesaian yang sewajarnya.
PENDAHULUAN
Apabila disebut tentang globalisasi, rata-rata ramai yang masih belum mengetahui dan
memahami maksud globalisasi dengan sebenarnya. Paling kurang istilah ini pernah
didengari oleh sebab ia sentiasa diwar-warkan dan disebut-sebut oleh pelbagai pihak
yang berpandangan jauh dan bersedia mengharungi arus globalisasi. Begitu juga,
globalisasi sering dikaitkan dengan pemodenan dan teknologi canggih. Namun
persoalannya ialah sejauhmanakah globalisasi membawa arus pemodenan dan teknologi
canggih yang sejajar dengan kehendak dan tuntutan Islam?
Globalisasi bermaksud mensosialisasikan pola atau sistem tertentu yang dimiliki oleh
sesuatu negara atau kelompok sehingga menembusi seluruh dunia (Yusof al-Qardhawi,
2001). Globalisasi juga disebut dengan pelbagai istilah seperti ‘dunia tanpa sempadan’
(borderless world), ‘kampung global’ atau ‘desa sejagat’ (global village) dan ‘dasar langit
terbuka’ (open sky policy) merupakan suatu fenomena tatacara baru dalam mewujudkan
ciri-ciri pensejagatan. Dunia mahu dijadikan suatu pentas kecil supaya mudah terjangkau
dalam waktu yang singkat. Dunia juga perlu dikuasai tanpa kehadiran secara fizikal kuasa
besar secara langsung, cukup hanya dengan proksinya (Ahmad Zahid Hamidi, tt).
Walau apapun, yang jelasnya kesan globalisasi bukan sahaja melibatkan perubahan yang
besar dalam bidang ekonomi, politik dan sosial malah dalam bidang pendidikan.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohd. Kamal Hassan (2003) iaitu:
96
The phenomenon of globalization has transformed not only world trade,
communications and economics in the later part of the last century but is
having a profound impact on education at the beginning of this
millennium.
Impak positifnya sudah tentu perlu dimanfaatkan, manakala impak negatifnya perlu
ditolak dan ditangani dengan bijaksana. Hakikatnya, globalisasi juga merisaukan
sesetengah pihak tentang kemerosotan nilai akhlak dan moral manusia serta sistem agama
dalam cara hidup dan kebudayaan yang diamalkan. Maka, dengan itu juga kita
memikirkan cara terbaik untuk menerapkan nilai mulia dan membentuk insan mulia.
Sekolah dan pendidikan merupakan wadah yang boleh memainkan peranan ini. Ini kerana
sekolah itu sendiri adalah sarat nilai atau value laden dan guru merupakan agen moral.
Justeru, artikel ini akan membincangkan pemantapan pendidikan akhlak di sekolah
peringkat menengah khususnya menerusi kurikulum Pendidikan Islam dalam era
globalisasi demi membentuk kemanusiaan sejagat.
PENDIDIKAN AKHLAK DAN ADAB
Agama Islam sebagai ad-Deen atau way of life amat menekankan kepada pendidikan
akhlak. Sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud “Agama itu adalah
nasihat” (Sahih Muslim, Jilid 1, Bil. 43); nasihat tentang yang betul dan yang salah.
Tujuan utama perutusan Nabi Muhammad s.a.w. oleh Allah s.w.t kepada manusia juga
memperlihatkan kepentingan nilai akhlak atau moral dalam Islam, sebagaimana sabda
baginda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Sesungguhnya aku diutuskan untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia” (Imam Malik, hal. 132). Oleh itu, menurut kaca
mata Islam nilai akhlak adalah sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Justeru,
dalam Islam manusia yang paling tinggi statusnya adalah manusia yang paling mulia
akhlaknya dan tinggi sifat taqwanya. Malah, tidak sempurna iman seorang muslim itu
sekiranya dia tidak memiliki nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia dan terpuji. Banyak
hadis yang menunjukkan kaitan iman dengan akhlak. Misalnya, “Orang mukmin yang
paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya (Imam Ahmad, Juz 3, No.
7406) dan “Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya
sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri” (Sahih Bukhari, Jilid 1, Bil. 10).
Bagaimanapun, tidak bermakna bahawa dengan memiliki akhlak yang sempurna dan
mulia sudah memadai untuk dikategorikan sebagai muslim yang benar-benar beriman.
Kepentingan peranan iman kepada umat Islam diutamakan kerana ia merupakan asas
yang menentukan segala amalan dan perilakunya diterima Allah s.w.t. Tiada gunanya
seseorang itu berakhlak atau bermoral tinggi, namun dia tidak mempercayai dan patuh
kepada peraturan dan hukum Allah s.w.t. Dalam hal ini, Tunku Sarah (1997) turut
menegaskan bahawa, penerapan nilai akhlak bermula daripada intipati tauhid kepada
Allah s.w.t demi melahirkan insan soleh dan berakhlak. Beliau membuat kesimpulan
bahawa pengajaran nilai akhlak yang berkesan akan berlaku apabila dikaitkan dengan
kepercayaan kepada Tuhan. Hanya apabila insan itu menyedari akan kehadiran Allah
s.w.t, barulah dia akan mendidik hati dan diri dengan sebenarnya. Jelasnya, akhlak
97
merupakan pelengkap kepada keimanan dan mencantikkan lagi ibadah yang dilaksanakan
oleh seseorang muslim.
Selain daripada memahami, menghayati dan mengamalkan akhlak, umat Islam
dianjurkan supaya mengamalkan adab-adab mulia dalam kehidupan. Ini kerana setiap
perkara ada kandungan dan bentuknya. Dalam akhlak, antara kandungannya ialah adab,
manakala bentuk intipatinya ialah iman dan taqwa. Ini bermakna apabila menyebut
konsep akhlak, ia secara langsung menyentuh adab-adab mulia. Adab yang kata akarnya
addaba bermaksud mengajarkan adab. Adab juga boleh membawa maksud adat
kebiasaan. Tegasnya, ia menggambarkan satu kebiasaan, budi pekerti dan perilaku yang
diambil daripada orang yang dianggap sebagai contoh (Marwan Ibrahim al-Kaysi, 1997).
Dalam konteks Islam, sudah semestinya adab-adab yang digariskan adalah bersumberkan
wahyu Ilahi. Namun, perlaksanaan adab adalah mengikut keadaan dan tuntutan
masyarakat setempat asalkan ia tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat Islam. Ini
kerana menurut Marwan Ibrahim al-Kaysi (1997), adab Islam bertujuan untuk menyusun
kehidupan harian, yang memberikan ketenangan dan maruah. Justeru, adab Islam
menyentuh soal-soal kehidupan umat Islam dari sekecil-kecil perkara hinggalah kepada
perkara yang besar.
Kesimpulannya, aspek akhlak sangat ditekankan dalam Islam, malah ia merupakan
sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Untuk memelihara kehidupan yang
harmoni, maka penekanan kepada sudut keagamaan dan kerohanian amatlah penting
terutama dalam penekanan iman yang berlandaskan tauhid kepada Allah s.w.t. Ini kerana
kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui daripada perilaku
akhlaknya. Iman yang kuat akan mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan
iman yang lemah melahirkan akhlak yang buruk dan keji (Mohd. Kamal Hassan, 1987).
Maka jelas di sini, peranan agama dan aspek rohani perlu ditekankan dalam apa jua
bentuk pendidikan akhlak dan moral. Pendidikan akhlak berteraskan nilai agama adalah
lebih sempurna dan menjamin melahirkan insan yang berkualiti sebagai hamba dan
khalifah Allah di muka bumi.
Walaupun telah dijelaskan betapa Islam mengambil berat tentang peranan iman dan
rohani atau agama dalam pendidikan akhlak, namun terdapat pelbagai pandangan yang
menolak kepentingannya. Misalnya, masyarakat Barat kini tidak pasti akan peranan
agama berhubung dengan pendidikan nilai, moral dan akhlak. Tidak keterlaluan jika
dikatakan “masyarakat Barat yang tidak beriman”, yang sekular sedang menolak
kepentingan agama secara menyeluruh. Menerusi globalisasi, impaknya yang negatif ke
atas masyarakat boleh menjadi sesuatu yang lebih serius.
Walau apapun, keadaan seperti ini tidak berlaku di kebanyakan negara di rantau ini. Di
Malaysia, pelbagai langkah telah diambil bagi menyedarkan masyarakat untuk kembali
kepada nilai-nilai mulia. Ini merupakan suatu petanda yang baik bagi kedua-dua
pendidikan nilai moral dan pendidikan agama. Perkara ini jelas dalam Rukun Negara
(khususnya berkaitan dengan kalimah ‘kepercayaan kepada Tuhan’) dan cabaran keempat
yang terkandung dalam Wawasan 2020, iaitu mewujudkan masyarakat bermoral dan
98
beretika sepenuhnya, yang rakyatnya kuat beragama dengan nilai kerohanian serta
disemai dengan nilai etika paling tinggi.
Terkini ialah Pelan Integriti Nasional (PIN) yang digubal oleh pihak kerajaan yang
merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan Persekutuan serta falsafah dan prinsip
Rukun Negara merupakan suatu pelan induk dalam usaha membina masyarakat yang
bermoral dan beretika. Penggubalan PIN juga bertujuan merealisasikan Wawasan 2020
jelas menunjukkan penekanan Malaysia kepada nilai agama dan kerohanian dalam
membentuk peribadi mulia dan moral yang tinggi. Tegasnya, pendidikan agama
dipercayai berupaya mempengaruhi cara pemikiran anak-anak khususnya remaja dan
seterusnya tingkah laku mereka. Oleh itu, suatu bentuk sistem pendidikan akhlak dan
moral yang mengambil kira peranan dan nilai agama perlu diberi perhatian dan
ditekankan ke atas pelajar.
PEMANTAPAN PENDIDIKAN ISLAM DAN KOMPONEN AKHLAK
Di Malaysia persoalan pendidikan akhlak diberi perhatian terutamanya dalam sistem
pendidikan kebangsaan. Untuk merealisasikan hasrat ini, maka pelajar Islam diwajibkan
mengikuti Pendidikan Islam, manakala pelajar bukan Islam pula dikehendaki mengikuti
Pendidikan Moral.
Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam boleh dilihat menerusi perkembangan
pendidikan Islam di negara ini. Amnya terdapat empat jenis sistem pendidikan Islam.
Setiap jenis tersebut boleh diringkaskan seperti berikut. Jenis pertama merupakan
pembelajaran di rumah guru. Menurut Maimunah, seperti mana dilaporkan oleh Abdullah
Ishak (1995), struktur dan kurikulum pendidikan Islam di rumah guru pada zaman
Kerajaan Melayu Melaka lebih menekankan kepada pengajian membaca al-Qur’an, di
samping ilmu lain yang berkaitan dengan keagamaan seperti tawhid, fiqah, tasawwuf,
sejarah Islam dan pengajaran yang mendatangkan kebaikan.
Selain pendidikan di rumah guru, jenis kedua ialah pengajian di institusi pondok yang
dikenali sebagai pendidikan tradisional dan merupakan satu legacy pendidikan Islam
yang tertua dan berpengaruh dalam melahirkan pelajar berpengetahuan agama, berakhlak
tinggi serta dapat membimbing masyarakatnya (Ghazali Basri, 1991). Sebenarnya istilah
“pondok” berasal daripada perkataan Arab, funduq yang bermaksud rumah-rumah kecil
tempat tinggal, untuk empat hingga lima orang pelajar bagi setiap buah rumah. Pondokpondok
itu didirikan atas usaha alim ulama dan masyarakat tempatan. Matlamat utama
penubuhan institusi pondok ialah melahirkan masyarakat yang dapat menghayati dan
mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Justeru, kurikulum pengajian pondok lebih
menumpukan kepada bidang keagamaan dan pengajarannya lebih bersifat penghafalan
dan pemahaman.
Jenis ketiga pula ialah sistem pendidikan berkonsepkan sistem madrasah yang lebih
sistematik dan formal. Ia merupakan satu alternatif yang menarik perhatian masyarakat
Melayu kerana taraf pelajaran di madrasah adalah tinggi dan kurikulumnya bersifat lebih
komprehensif kerana telah dimasukkan beberapa mata pelajaran lain dalam pendidikan
99
Islam. Ini sesuai kerana Kaum Muda ketika itu berpendapat bahawa umat Islam tidak
seharusnya mementingkan akhirat semata-mata, tetapi perlu maju dalam aspek
sosioekonomi dan politik agar menjadi umat yang berdaya saing dan progresif.
Pertumbuhan madrasah sesungguhnya bagai cendawan disebabkan anggapan bahawa
sistem pondok tidak mampu berkembang mengikut kehendak dan keperluan dalam
kehidupan serba moden, di samping alasan untuk menyaingi pendidikan sekular yang
ditubuhkan oleh pendakwah Kristian seperti Sekolah Convent.
Namun begitu, perlu ditegaskan bahawa kemunculan madrasah tidak melupuskan atau
melemahkan sistem pondok yang sedia ada; bersama-sama kedua-duanya ingin
mengukuhkan kedudukan pendidikan Islam di Tanah Melayu. Bahkan, kedua-dua sistem
pondok dan madrasah memainkan peranan penting dalam memelihara identiti Islam pada
orang Melayu, dan menyediakan orang Melayu dengan teras pendidikan Islam.
Sesetengah cendekiawan berpandangan bahawa intipati institusi pondok untuk
masyarakat Melayu boleh diterangkan sebagai acuan bagi sudut budaya dalam
pendidikan dalam masyarakat Melayu Islam (Azmi Aziz & Shamsul A.B, 2004).
Keutuhan pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 mengalami cabaran dengan kehadiran
penjajah Inggeris di Tanah Melayu. Proses sekularisasi penjajah telah memperkenalkan
dasar pelajaran yang amat menghadkan kurikulum pendidikan Islam dan mengawal ketat
pengajaran al-Qur’an. Sekolah vernakular Melayu telah ditubuhkan. Selain daripada itu,
penubuhan MCKK telah menggunakan kurikulum yang serupa dengan yang digunakan di
England. Kedatangan Inggeris sesungguhnya telah memperkenalkan pendidikan sekular
kepada orang Melayu. Tegasnya, pada zaman penjajahan ini menurut Rosnani Hashim
(2001), sistem pendidikan digunakan sepenuhnya oleh pihak penjajah untuk mencapai
agenda mereka yang tersendiri, termasuk menyebarluaskan fahaman sekular dan
meminggirkan agama.
Setelah negara mencapai kemerdekaan, institusi madrasah (dikenali juga sebagai sekolah
agama atau sekolah Arab) berterusan menghadapi cabaran. Ini kerana Akta Pelajaran
1961 (yang berasaskan kepada Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960),
yang membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan kebangsaan, telah
memasukkan Pendidikan Agama Islam sebagai satu mata pelajaran ke dalam kurikulum
sekolah kerajaan. Sekaligus keadaan ini melemahkan kedudukan sistem madrasah, lebihlebih
lagi dasar pendidikan kebangsaan memberikan gambaran bahawa prospek kerjaya
atau jaminan ekonomi adalah lebih baik bagi lulusan sekolah kerajaan berbanding dengan
lulusan madrasah (Mohd. Yunus Noor, 1990).
Kepentingan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah kerajaan diberi penekanan lagi
apabila ia diwajibkan ke atas semua murid Islam dan dimasukkan ke dalam jadual waktu
rasmi sekolah pada tahun 1962, dengan masa yang diperuntukkan ialah dua jam
seminggu. Dari sudut kandungan kurikulumnya pula, ia hampir serupa dengan apa yang
diamalkan di kebanyakan negara Islam. Kurikulum mengandungi pengajian al-Qur’an
yang merupakan komponen asas, di samping hadis dan mata pelajaran tauhid, fiqah,
akhlak, tulisan, tata bahasa Arab, kesusasteraan dan sejarah. Sesungguhnya perlu
ditegaskan bahawa Pendidikan Agama Islam diadakan di sekolah kerajaan bagi menjamin
100
hala tuju pendidikan Islam bukan mengenepikan sistem pondok dan madrasah atau
sekolah agama. Demi pendidikan Islam, semua sistem pendidikan yang terlibat
dengannya ada kelebihan masing-masing dan patut dimanfaatkan oleh semua pihak.
Sepanjang pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam (sebelumnya disebut Pengetahuan
Agama Islam), pemantauan tentang keberkesanan mata pelajaran ini sentiasa diusahakan.
Dapatan kajian itu terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar
Pelajaran 1979, antaranya ialah:
Mutu pelajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolahsekolah
sekarang ini belum lagi mencapai satu peringkat yang diharapkan
(Perkara 129).
Pendidikan Agama Islam seperti yang dijalankan pada masa ini kurang
menitikberatkan aspek-aspek amali sepertimana yang dijangka dan
dikehendaki (Perkara 348.3).
Kurikulum Pendidikan Islam telah dipertingkatkan lagi apabila Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR) diikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
diperkenalkan. Peningkatannya boleh dilihat dari segi status dan sukatan pelajaran
berbanding Kurikulum Lama Sekolah Menengah. Dalam KBSM, Pendidikan Islam
terdiri daripada Pendidikan Islam Teras dan Pendidikan Islam Elektif. Pendidikan Islam
sebagai mata pelajaran teras terbahagi pula kepada dua bidang iaitu bidang Tilawah al-
Qur’an yang menekankan aspek bacaan, hafazan ayat-ayat, zikir dan doa serta kefahaman
ayat-ayat tertentu; dan bidang Ulum Syariah pula menekankan aqidah, ibadah, sirah dan
tamadun Islam serta sifat dan cara hidup Islam. Dari segi masa pengajaran dan
pembelajaran, Pendidikan Islam KBSM juga memperlihatkan peningkatan iaitu bagi
peringkat menengah rendah ialah 240 minit atau enam kali seminggu. Bagi peringkat
menengah atas pula peruntukan masa ialah 160 minit atau empat kali seminggu.
Sistem dan kurikulum pendidikan sentiasa bersifat dinamik. Tiada kurikulum yang
berkekalan. Ia sentiasa disemak dan mengalami perubahan. Begitu juga halnya dengan
Pendidikan Islam kerana pada 1996 keputusan telah dibuat untuk menyemak kurikulum
mata pelajaran itu. Sekali lagi, pada tahun 1998 kurikulum Pendidikan Islam mengalami
perubahan demi mencapai matlamat yang diinginkan semaksimum mungkin. Ia
dibahagikan kepada tiga komponen iaitu pertama, Tilawah al-Qur’an yang menumpukan
kepada membaca dan menghafal ayat-ayat al-Qur’an mengikut hukum tajwid, memahami
pengertian, pengajaran dan hikmat serta menghayatinya. Kedua, Ulum Syariah yang
menumpukan kepada pemantapan aqidah, ibadah dan meneladani sirah Rasulullah s.a.w.
serta Tamadun Islam. Akhir sekali, Pendidikan Akhlak Islamiah yang berfokus kepada
pembentukan peribadi pelajar ke arah tingkah laku muslim mukmin melalui pengetahuan
dan pemahaman tentang peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan
Allah s.w.t, diri, keluarga, masyarakat, negara dan alam sekitar.
Setelah kurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan selama tiga tahun, suatu semakan
semula telah dilakukan ke atas Pendidikan Akhlak Islamiah. Beberapa perubahan telah
101
dilakukan yang melibatkan juga perubahan pada kandungan kurikulum Pendidikan
Akhlak Islamiah dan kaedah penyampaiannya. Komponen itu kini dinamakan sebagai
Adab dan Akhlak Islam (AAI) yang terdiri daripada enam bidang pembelajaran yang
mempunyai subbidang masing-masing. Dari sudut struktur, pembentukan kandungan
dalam kurikulum AAI berteraskan kepada empat aspek hubungan iaitu hubungan dengan
diri sendiri, individu lain, alam sekitar dan negara serta Rasul dan Pencipta (Allah).
Manakala dari sudut kaedah penyampaiannya, guru dikehendaki menerapkan nilai-nilai
akhlak Islam ketika menerangkan adab dan amalannya dalam kehidupan pelajar. Guruguru
dikehendaki menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan
teknologi maklumat dan komunikasi. Tegasnya, media elektronik dan komunikasi massa
telah digunakan untuk memajukan dan mengembangkan nilai dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam. Ini bertujuan meluaskan lagi pengetahuan dan kemahiran pelajar
ketika alam persekolahan dan apabila kembali ke dalam masyarakat bagi mendepani dan
menangani arus globalisasi.
Pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada
2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi
pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah yang antara lainnya bagi mencapai
matlamat iaitu melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri berikut iaitu mantap serta
kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri, menguasai ilmu fardu ain dan
fardu kifayah, sebagai pedoman dan amalan hidup, mengamalkan tuntutan fardu ain dan
fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai
pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM,
2002).
Berdasarkan ciri kandungan AAI dan matlamat Pendidikan Islam di atas, adalah jelas
bahawa selain mempelajari komponen lain dalam Pendidikan Islam adalah diharapkan
pengajaran AAI dapat membentuk pelajar yang mampu mengharungi nilai-nilai luar
menerusi iman dan taqwa yang mantap, sebagaimana dijelaskan adab dan akhlak juga
akan dapat mengawal diri daripada gejala negatif” (Huraian Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam KBSM, 2002). Ini bermakna AAI mesti menjadi induk utama kepada
nilai-nilai materialisme, sekularisme, sainstisme dan sensateisme. Dengan penuh
altruisme ia perlu menggunakan nilai-nilai yang telah diislamisasikan untuk
kesejahteraan masyarakat dan persaudaraan atau manusia sejagat. Begitu juga diharapkan
pelajar yang berakhlak dan beradab boleh bertindak dalam semua keadaan dengan
berkesan.
Begitu juga, perlu ditegaskan bahawa penampilan diri guru di sekolah memainkan
peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai akhlak Islam. Dalam hal ini, guru atau
pendidik perlu bertindak sebagai role model dan mengamalkan nilai-nilai moral dan adab
yang baik untuk diteladani oleh pelajar. Sesungguhnya guru adalah pendakwah yang
paling berkesan.
102
Guru-guru juga perlu untuk tidak hanya menceritakan ideological legend dalam Islam
tetapi membicarakan model kehidupan dalam dunia yang sebenar (living models in real
life). Guru tidak hanya menyampaikan fakta dan pengetahuan tetapi menajamkan makna
kemanusiaan dan teknologi di kalangan pelajar agar dapat menghadapi cabaran dan
menangani zaman globalisasi dengan jayanya.
RUMUSAN DAN CADANGAN
Perbincangan di atas memperlihatkan peri pentingnya pendidikan akhlak dalam sistem
pendidikan kebangsaan. Pendidikan Islam yang secara langsung berperanan mendidik
dan membentuk individu muslim yang berakhlak dan beriman sentiasa mengalami
perubahan demi menambahbaik dan mempertingkat keberkesanan dalam pendidikan
akhlak dan moral pelajar.
Walau apapun, yang jelasnya pendidikan akhlak dan moral yang dilaksanakan perlu
dikaitkan dengan nilai Islam khususnya dan nilai agama amnya. Tanpa kaitan ini, insan
yang bakal dilahirkan pasti tidak mempunyai kekuatan rohani dan mudah dihanyutkan
oleh arus pemodenan yang bercanggah dengan prinsip Islam. Malah, mereka mudah
putus asa apabila berhadapan dengan sesuatu konflik dan masalah kerana tiada kawalan
agama yang memberi keyakinan tentang kekuasaan Allah s.w.t.
Selain itu, pendidikan akhlak perlu menekankan kepada aspek penghayatan pelajar bukan
hanya mementingkan aspek kognitif sahaja. Justeru itu, suatu langkah yang lebih
menyeluruh perlu difikirkan dan diambil bagi menilai aspek penghayatan pelajar dari segi
akhlak dan moral. Suasana yang kondusif ke arah pembentukan akhlak dan moral yang
baik perlu diwujudkan di sekolah, dalam keluarga dan masyarakat. Hanya dengan
suasana yang saling menyokong ini, pelajar-pelajar yang berakhlak dan bermoral dapat
dilahirkan.
Di sekolah, selain pendidikan nilai Islam yang perennial, pelajar hendaklah menghayati
pendidikan sepanjang hayat, kehidupan kekeluargaan yang padu, budaya dan
ketamadunan Islam (Islam Hadhari), dan sebagainya. Perlu juga diketengahkan psikologi
dan psikoterapi Islam termasuklah motivasi, kaunseling dan penasihatan secara Islam
dalam melengkapkan Pendidikan Islam. Pendidikan Islam perlu bertindakbalas secara
proaktif dan kreatif terhadap fenomena globalisasi. Ini melibatkan juga cara berfikir dan
ijtihad umat Islam pada masa kini dengan mengambil kira sebarang perubahan dan
pemodenan yang hadir tanpa mengenepikan prinsip dan syariat Islam.
Sesungguhnya kejayaan seseorang pelajar bergantung kepada pencapaian akademik dan
kemuliaan akhlak dan moral. Ukuran kejayaan seorang pelajar perlu diperjelaskan.
Tumpuan hendaklah tidak hanya kepada aspek akademik sahaja, bahkan juga kepada
aspek akhlak dan moral. Akhirnya, demi menjayakan hasrat murni iaitu melahirkan insan
yang cemerlang, gemilang dan terbilang secara padu serta berilmu, beriman dan beramal,
maka penggembelingan usaha dan komitmen dari pelbagai pihak sangat diperlukan.
Tanggungjawab kedua-dua aspek dalam kehidupan iaitu amar makruf nahi mungkar
perlu dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin