Jumaat, 13 Januari 2012

KESEDARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

Kesedaran Menutup Aurat Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat. Satu Kajian Di Fakulti
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor.
Abdullah Bin Sulong & Norliza Binti Ahmad
Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk melihat kesedaran menutup aurat dalam kalangan pelajar
tahun empat. Sampel kajian terdiri daripada 141 orang pelajar dari 150 pelajar di Fakulti
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Kajian berbentuk deskriptif yang
menggunakan soal selidik berasaskan kepada Skala Likert. Penyelidik membuat analisis data
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science for Windows. versi 14.0 bagi
memperolehi kekerapan, peratus dan min. Hasil kajian rintis menunjukkan nilai Cronbach's
Alpha 0.835. Hasil kajian mendapati persepsi pelajar terhadap kewajipan menutup aurat adalah
berada pada tahap sangat tinggi iaitu 4.53 min. Manakala pengetahuan menutup aurat dalam
kalangan pelajar tahun empat berada pada tahap yang tinggi iaitu 4.31 min. dan bagi melihat
amalan menutup aurat dalam kalangan berada pada tahap tinggi iaitu 3.82 min. Oleh yang
demikian, penyelidik telah memberi beberapa cadangan dikemukakan bagi membantu para
pelajar mempertingkatkan kesedaran menutup aurat dalam kalangan mereka.
Katakunci : menutup aurat
Pengenalan
Umat Islam adalah golongan yang mempunyai kedudukan atau darjat yang tinggi dan
mulia di sisi Allah S.W.T. Oleh itu, mereka tidak boleh menjadi manusia yang rendah taraf dan
hendaklah menjadikan Rasul sebagai contoh dan ikutan sepanjang masa. Terdapat segelintir
manusia yang tidak menjadikan al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Golongan ini akan
terjerumus ke lembah kehinaan. Bagi mengembalikan kemuliaan tersebut, maka mereka
hendaklah mengikuti segala panduan yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.
Agama Islam menggariskan satu panduan kepada umatnya untuk membezakan diri
mereka dengan orang-orang bukan Islam, sama ada dalam adat, ibadat dan peribadi malah dalam
apa jua bidang kehidupan. Allah S.W.T memerintahkan umat Islam menutup aurat untuk
menghindarkan mereka daripada mendapat dosa. Firman Allah S.W.T:
[Quran 1.1] Maksudnya: ‘Dan katakanlah kepada perempuanperempuan yang beriman supaya
menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan
mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir
daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala
mereka’.
(Surah al-Nur : 31)
Sekiranya seorang wanita muslimah menunjukkan ketrampilan yang baik mereka akan
disayangi, dihormati serta disanjungi oleh masyarakat. Apabila disebut tentang ketrampilan diri,
maka akal akan terfikir cara pemakaian seseorang, sama ada mengikut tuntutan Islam ataupun
tidak. Hal ini adalah kerana masyarakat sekeliling akan menilai seseorang muslim melalui
penglihatan secara zahiriah terlebih dahulu (Md Izuddin bin Ali 2007: 23 ).
Pernyataan Masalah
Pada hari ini, masalah yang sering berlaku dalam kalangan pelajar Universiti Teknologi
Malaysia adalah berkaitan dengan cara pemakaian mereka. Mereka memakai pakaian yang
menutup aurat adalah disebabkan peraturan dan etika pemakaian yang telah ditetapkan oleh
Universiti Teknologi Malaysia. Seandainya, tersebut tidak dilaksanakan, nescaya mereka bebas
untuk memakai pakaian yang ketat dan nipis ketika pergi ke kuliah. Terdapat sebilangan kecil
dari mereka masih keliru tentang kewajipan menutup aurat. Mereka beranggapan bahawa
memadai dengan hanya memakai pakaian yang ringkas asalkan menutup aurat. Maka, sekaligus
mereka telah melaksanakan tanggungjawab yang dikehendaki syariat Islam.
Dalam erti kata lain, masih ramai dalam kalangan pelajar Islam yang mengabaikan
prinsip-prinsip menutup aurat dan mengatakan perkara tersebut sesuatu yang meremehkan.
Sebahagian pelajar mengetahui prinsip-prinsip menutup aurat tetapi tidak mahu
mengamalkannya dan terdapat juga di antara pelajar tersebut tidak mengetahui langsung tentang
prinsip menutup aurat dalam Islam. Kebanyakan pelajar menutup aurat semata-mata untuk
menzahirkan diri sebagai orang Islam tetapi bukan kerana tuntutan syarak yang diwajibkan ke
atas mereka. Hal ini berpunca dari latar belakang keluarga yang tidak menitik beratkan
pemakaian cara Islam yang sebenarnya.
Terdapat segelintir mahasiswi Islam yang menutup aurat mempunyai sikap dan
tingkahlaku yang tidak disenangi masyarakat sehingga menyebabkan sebahagian besar
mahasiswi Islam yang lain di pandang serong oleh golongan yang tidak menutup aurat. Jika
diperhatikan cara pemakaian mereka, didapati tidak memenuhi syarat menutup aurat. Contohnya,
memakai tudung dengan baju lengan pendek atau baju yang ketat.
Oleh yang demikian, permasalahan ini telah mendorong pengkaji untuk membuat kajian
mengenai “Kesedaran Menutup Aurat Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Di Fakulti
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia”. Ini kerana pelajar merupakan generasi yang akan
mendidik anak bangsa supaya menjadi seorang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.
Kajian ini dilakukan untuk melihat persepsi, pengetahuan dan amalan mereka dalam menutup
aurat.
Objektif Kajian
Dalam kajian yang dijalankan, terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai oleh
penyelidik. Antara objektif tersebut adalah seperti berikut :
1. Untuk melihat persepsi pelajar terhadap kewajipan menutup aurat dalam kalangan pelajar
tahun empat di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
2. Untuk melihat pengetahuan tuntutan menutup aurat dalam kalangan pelajar tahun empat
di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
3. Untuk melihat amalan menutup aurat dalam kalangan pelajar tahun empat di Fakulti
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Kepentingan Kajian
Dapatan daripada kajian ini memberikan kepentingan kepada beberapa pihak yang
terlibat. Antara kepentingan kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa kepentingan iaitu :
1. Kajian ini dilakukan bagi membolehkan pihak-pihak yang berkuasa mengadakan
program yang berunsurkan keagamaan terhadap semua pelajar dan kaki tangan Universiti
Teknologi Malaysia.
2. Kajian ini membolehkan ibu bapa melakukan pengawasan terhadap anaknya supaya tidak
terpengaruh dengan persekitaran.
3. Kajian ini juga diharap dapat memberi kesedaran terhadap diri individu itu sendiri.
Reka Bentuk Kajian
Kajian yang dijalankan ini melibatkan kaedah berbentuk deskriptif bertujuan untuk
mengumpulkan maklumat terperinci dan mengkaji tentang kesedaran menutup aurat dalam
kalangan pelajar. Kajian deskriptif merupakan kajian berbentuk tinjauan serta menggunakan
kaedah soal selidik dalam memperolehi data bagi melihat peratusan, min, dan kekerapan.
Kaedah soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. Melalui penggunaan soal selidik
dapat menjimatkan masa dan tenaga serta dapat mengurangkan kos perbelanjaan jika
dibandingkan dengan instrumen kajian yang lain. Setiap soalan soal selidik mengandungi arahan
soalan-soalan jenis tertutup untuk dijawab oleh responden yang terlibat dalam kajian ini. Semua
maklumat yang diperolehi akan diklasifikasikan mengikut aspek yang telah ditentukan dan
dianalisis secara kuantitatif.
Populasi dan Sampel Kajian
Populasi dalam kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai Johor yang terdiri daripada 141 orang pelajar dari 150 pelajar di
Fakulti Pendidikan yang mengambil kursus Sains serta Pendidikan Tesl (SPL), Sains serta
Pendidikan Sains (SPN), Sains serta Pendidikan Kimia (SPC), Teknologi serta Pendidikan
Kemahiran Hidup (SPH) dan Sains serta Pendidikan Matematik (SPM). Sampel yang terlibat
bagi kajian ini dapat dilihat berdasarkan jadual 1 di bawah :
Jadual 1: Jumlah sampel pelajar tahun empat di Fakulti Pendidikan.
Penyelidik menggunakan sebahagian daripada populasi sebagai sampel kajian dan
pemilihan ini merupakan sampel tak rawak dan bertujuan. Tambahan lagi, rasional pemilihan
sebahagian daripada populasi ini adalah kerana terdapat ciri-ciri yang boleh dikaji dalam
kumpulan pelajar tersebut.
Instrumen Kajian
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan set soal selidik. Set soal selidik ini
merupakan alat untuk mengumpul data bagi penyelidik. Oleh itu, bagi satu-satu kajian, satu soal
selidik yang sama hendaklah digunakan untuk semua responden bertujuan bagi memastikan
keseragaman bagi membolehkan pemprosesan data melalui komputer di mana setiap soalan
dikemukakan mengikut urutan yang sama.
Soal selidik ini dibentuk oleh penyelidik sendiri berdasarkan objektif dan persoalan
kajian yang ditetapkan. Soal selidik ini juga mempunyai dua bahagian iaitu terdiri daripada
Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi beberapa soalan mengenai maklumat
diri pelajar. Manakala Bahagian B, C, dan D dengan berdasarkan kepada objektif dan persoalan
kajian iaitu untuk melihat persepsi, pengetahuan serta melihat amalan menutup aurat dalam
kalangan pelajar.
Jadual 2: Maklumat setiap bahagian
Pada bahagian A responden hanya menandakan salah satu pada pilihan jawapan dan
mengisi tempat kosong. Tetapi bahagian B, C, dan D penyelidik telah menggunakan kaedah
skala Likert, iaitu responden dikehendaki menandakan jawapan mengenai sesuatu kenyataan
yang diberikan berdasarkan satu skala dari satu ekstrem kepada ekstrem yang lain (Mohamad
Najib Abdul Ghafar, 2003: 97). Dalam bahagian ini juga, responden dikehendaki menandakan
jawapan berpandukan kepada skala dalam jadual 3 :
Jadual 3: Pengkelasan skala Likert
Kesemua data yang diperolehi daripada soal selidik ini dianalisis secara deskriptif bagi
menjawab semua objektif.
Kajian Rintis
Penyelidik telah menjalankan kajian rintis terhadap 10 orang pelajar Fakulti Pendidikan
yang terdiri daripada pelajar yang mengambil kursus Sains dan Komputer serta Pendidikan
Kimia (SPK). Rasional pemilihan sampel untuk kajian rintis ini kerana ianya mempunyai ciri-ciri
yang sama dengan sampel yang hendak diuji. Kajian rintis yang dilakukan tersebut bertujuan
untuk mengenal pasti kebolehpercayaan dan kesahan soal-selidik yang hendak digunakan oleh
penyelidik. Di samping itu, kajian rintis ini juga adalah untuk memastikan soal-selidik yang
diedarkan kepada sampel sebenar adalah berkualiti. Nilai alpha bagi kajian rintis ini adalah
0.835.
Analisis Keseluruhan
Rumusan di dalam bahagian ini adalah berdasarkan kepada analisis data bagi bahagian B.
Min keseluruhan dapat diterangkan seperti berikut bagi keseluruhan konstruk item:
Jadual 4 : Nilai min bagi keseluruhan konstruk item
Jadual 4 di atas menunjukkan bahawa min keseluruhan bagi konstruk persepsi terhadap
kewajipan aurat menutup adalah 4.31. Konsturk mengetahui tuntutan menutup aurat pula ialah
4.53 dan bagi yang terakhir sekali iaitu melihat amalan menutup aurat ialah 3.82.
Perbincangan
Merujuk kepada hasil kajian yang telah dijalankan mendapati seramai 99.3% responden
menyatakan bahawa keperibadian saya akan terbentuk sekiranya saya menutup aurat dengan
mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Seramai 65.9% responden menyatakan
muslimah yang menutup aurat adalah muslimah yang baik dan seramai 86.1%. responden pula
mengatakan bahawa muslimah akan bertambah maju ke hadapan sekiranya mereka menutup
aurat dengan sempurna. Dapatan ini disokong kajian yang dilakukan oleh Nor Azliza bt Shariff
(2005) yang bertajuk “Persepsi Pelajar Terhadap Kewajipan Menutup Aurat : Satu Kajian Ke
Atas Pelajar Aliran Teknikal di Institusi Teknologi Perindutrian, Johor Bahru” (2005), Oleh itu,
mereka tidak sepatutnya menjadi orang lain yang rendah taraf dan nilainya di sisi Allah S.W.T
dan Rasul dijadikan ikutan.
Seramai 99.3% responden bersetuju dengan item Allah S.W.T. akan member keredhaan
dan kerahmatan kepada muslimah yang menutup aurat. Seramai 98.5% daripada mereka
mengatakan bahawa menutup aurat bukanlah sesuatu yang membebankan bagi seseorang
muslimah. Ini jelas menunjukkan bahawa menutup aurat bukanlah kewajipan yang menyusahkan
setiap muslimah. Mereka hanya dituntut untuk memakai pakaian mengikut ciri-ciri keislaman.
Dapatan ini disokong kajian yang dijalankan oleh Nor Azliza bt Shariff yang bertajuk “Persepsi
Pelajar Terhadap Kewajipan Menutup Aurat : Satu kajian ke atas pelajar Aliran Teknikal di
Institusi Teknologi Perindutrian, Johor Bahru” (2005), yang mengatakan bahawa memakai
pakaian yang menutup aurat adalah merupakan tujuan utama syariat Islam untuk kebaikan umat
Islam sendiri dan bukan untuk membebankan mereka. Sebagai contohnya, menutup aurat ini
bertujuan untuk mengelakkan wanita dari sebarang gejala yang tidak sihat serta dilihat oleh
mata-mata lelaki yang jahat.
Seramai 67.4% daripada responden tidak bersetuju dengan menyatakan bahawa
seseorang yang tidak menutup aurat merupakan seorang yang buruk akhlaknya. Seramai 85.8%
responden pula dengan beranggapan sekiranya aurat seseorang tertutup maka, akhlak akan
terpelihara. Ini jelas menunjukkan bahawa pelajar muslimah yang memakai pakaian sepertimana
yang dituntut oleh syariat akan menyebabkan adab dan tingkahlaku mereka akan terpelihara
sebagaimana menurut Najhan Imamuddin (1997: 177), wanita yang memakai pakaian
berkeadaan tidak menutup aurat dan dilihat oleh lelaki sama ada ia memalingkan muka ataupun
tidak, mereka tidak masuk syurga dan tidak akan mencium baunya.
Seramai 96.5% berpendapat bahawa pakaian yang menutup aurat dapat menampilkan
imej yang anggun pada pemakainya. Ini jelas menunjukkan bahawa pelajar muslimah akan
merasa lebih menarik sekiranya memakai pakaian yang tidak seksi di hadapan khalayak ramai
sepertimana menurut Mohd Safwan Amrullah (1996: 84) menyatakan bahawa menutup aurat
dapat mencari keamanan dari fitnah dan akhlak yang buruk. Oleh itu, setiap muslimah
disarankan memelihara maruah mereka daripada tercemar dengan memakai pakaian mengikut
syariat Islam.
Seramai 85.8% menyatakan bahawa seseorang muslimah wajib memakai pakaian
menutup aurat adalah di sebabkan etika pemakaian Islam. Hal ini kerana syarat pemakaian yang
telah ditetapkan oleh pihak tertentu di sesebuah institusi pengajian tinggi mestilah diikuti oleh
semua pelajar muslimah sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dapatan ini
disokong kajian yang dilakukan oleh Siti Nur liyana binti Ali yang bertajuk `Penerimaan
Terhadap Tuntutan Syarak Tentang Aurat Di Kalangan Wanita. Satu Kajian Terhadap Pelajar
Tahun Lima Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia` (2006), dengan mengatakan
bahawa responden faham apa yang dikatakan sebagai aurat walaupun tidak mengetahui makna
menutup aurat secara ilmiah. Mereka juga tahu apa yang dikatakan aurat sebagai contoh,
kewajipan memakai tudung, tidak boleh memakai skirt pendek dan sebagainya.
Hasil kajian mendapati seramai 94.4% responden mengetahui bahawa wanita bukan
Islam boleh melihat muka dan dua tapak tangan muslimah sebagaimana menurut Jaafar Salleh
(2006), mengatakan bahawa aurat wanita muslimah dengan wanita bukan Islam adalah muka dan
tapak tangan sahaja serta mereka juga tidak boleh memperlihatkan anggota yang lain kepada
wanita bukan Islam.
Seramai 96.4% responden mengatakan bahawa aurat seorang muslimah ketika dalam
solat adalah seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Jelas di sini bahawa Islam juga
turut mengambil berat mengenai persoalan adab dan peraturan ketika dalam solat. Menurut
Rasyidah Rahman (2005), muslimah disuruh menutup seluruh anggotanya kecuali muka dan
tapak tangan ketika dalam solat, walaupun solat secara sendirian, maka hukumnya mesti diikuti.
Seramai 99.3% responden mengatakan bahawa aurat seorang muslimah apabila berada
dihadapan mahramnya adalah seluruh anggota badan termasuk rambut, leher, dua tapak dan kaki.
Ini menjelaskan bahawa masih terdapat batasan aurat diantara seorang muslimah dengan
mahramnya sepertimana menurut Jaafar Salleh (2007), beliau mengatakan bahawa ketika
berhadapan dengan lelaki mahram, muslimah hendaklah menjaga dan menutup auratnya selain
daripada pusat dan lutut supaya tidak menimbulkan ghairah terhadap lelaki walaupun
mahramnya sendiri.
Seramai 95.2% responden bersetuju mengatakan aurat seorang muslimah dengan bukan
mahramnya adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Ini menunjukkan
lelaki bukan mahram hanya di bolehkan melihat muka dan tapak tangan seorang muslimah
sahaja dengan tujuan tertentu sepertimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dapatan ini
disokong kajian yang dilakukan oleh Roslinda binti Sabiran yang bertajuk `Persepsi pelajar
darjah khas sekolah agama bandar penawar terhadap amalan menutup aurat` (2007) dengan
mengatakan bahawa apabila seorang individu yang mengetahui sesuatu hukum dan
melaksanakannya, dengan itu mereka akan mempunyai kefahaman yang tinggi berbanding
dengan individu yang hanya mengetahui tetapi tidak mengamalkannya, maka nilai kefahaman
mereka berada pada tahap rendah.
Majoriti pelajar iaitu seramai 96.5% mengatakan bahawa seorang muslimah memakai
pakaian yang ketat dan nipis boleh menarik perhatian lelaki serta dapat menimbulkan fitnah.
Dapatan ini disokong kajian yang dilakukan oleh Fathul Baari (1997), telah menyatakan bahawa
sudah jelas Islam mengharamkan wanita memakai pakaian yang ketat dan nipis sehingga
menampakkan tubuh badannya.
Seramai 94.3% responden mengatakan apabila seorang muslimah memakai pakaian yang
menjolok mata dan wangian yang keterlaluan sebelum keluar dari rumah, maka ia akan
menyebabkan berlakunya fitnah. Ini jelas menunjukkan bahawa dengan berpakaian sedemikian,
nesjaya ia dapat menaikkan nafsu syahwat lelaki. Maka, berlakulah perkara-perkara yang tidak
diingini seperti perkosaan, percabulan dan perogolan sebagaimana menurut Menurut Jaafar
Salleh (2007), pakaian menjolok mata adalah pakaian yang dipakai untuk bertujuan menarik
perhatian lelaki, sama ada menunjukkan tubuh badan yang seksi atau menghiasi dengan pelbagai
perhiasan adalah dilarang oleh Allah S.W.T .
Seramai 94.3% responden mengatakan bahawa mereka mengetahui batasan aurat seorang
muslimah dengan muslimah yang lain antara pusat sehingga paras lutut. Ini jelas menunjukkan
bahawa syariat Islam menetapkan hukum ini supaya maruah mereka terpelihara dengan
sebaiknya. Menurut Jaafar Salleh (2006), apabila seorang muslimah berhadapan dengan
muslimah yang lain, sebaik-baiknya hendaklah menjaga dan menutup auratnya untuk menjaga
adab serta memperhalusi akhlaknya.
Seramai 90.7% daripada mereka mengetahui bahawa memakai sarung kaki adalah satu
kewajipan yang di tuntut oleh syarak. Hal ini selari dengan tuntutan syariat yang menyatakan
kaki adalah sebahagian daripada aurat muslimah yang wajib di lindungi. Dapatan ini disokong
kajian yang dilakukan oleh Nor Azliza bt Shariff yang bertajuk `Persepsi Pelajar Terhadap
Kewajipan Menutup Aurat : Satu kajian ke atas pelajar Aliran Teknikal di Institusi Teknologi
Perindutrian, Johor Bahru` (2005), dengan menyatakan bahawa memakai sarung kaki adalah
satu kewajipan yang wajib di ketahui dan diamalkan oleh setiap muslimah.
Hasil kajian mendapati seramai 53.1% responden mengatakan bahawa mereka meminati
pakaian yang tidak menyerlah warnanya semasa berada di khalayak awam sepertimana menurut
Fathul Baari (2005: 32) mengatakan bahawa muslimah mestilah memilih warna-warna lembut
termasuklah warna putih kerana ia nampak bersih dan warna tersebut sangat disenangi dan sering
menjadi pilihan Rasulullah s.a.w. Warna yang lembut tidak dapat menarik perhatian kaum lelaki.
Majoriti daripada mereka iaitu seramai 83.0% menyatakan bahawa mereka selalu
memakai wangian yang sederhana ketika keluar bersama rakan-rakan. Seramai 96.5%
mengatakan muslimah dilarang memakai wangian yang keterlaluan hingga dapat menimbulkan
daya tarikan lelaki. Ini selari dengan kehendak syariat yang menegah golongan muslimah
memakai wangian yang berlebihan apabila berhadapan dengan kaum lelaki yang bukan
mahramnya. Menurut Jaafar Salleh (2006 : 105) wanita muslimah dilarang memakai wangiwangian
pada waktu tertentu seperti ketika keluar rumah untuk ke majlis yang diluluskan syariat,
dihadapan lelaki yang bukan muhram untuk tujuan memikat lelaki dan ketika pergi ke masjid
untuk solat jemaah.
Bagi item yang terakhir, majoriti daripada mereka iaitu seramai 82.3% responden
mengatakan bahawa mereka suka memakai tudung yang melepasi paras dada kerana ia dapat
memberi keselesaan kepada mereka. Dengan memakai tudung sebegini akan mengelakkan
daripada menimbulkan fitnah terhadap orang yang memandangnya. Menurut Najhan Imamuddin
(1997), terdapat sesetengah pendapat tentang perkara ini dengan mengatakan setiap orang bebas
memilih dan tidak semua kaum muslimah memakai tudung. Bagi mereka bertudung juga tidak
melambangkan kejernihan hati si pemakainya.
Rujukan
Aminah Hj. Ali (2005) Persepsi Pelajar Terhadap Kewajipan Menutup Aurat. Kajian Di sekolah
Agama Bandar Baru Uda, Johor. Universiti Teknologi Malaysia: Projek Sarjana Muda.
Dewan Bahasa dan Pustaka (2007). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Fathul Baari (1997) Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Pustaka Azam.
H.Rusydi Afif (1990). Hamka Membalas Soal-Soal Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Gerhana.
Hussein Bahreisy (1985). Jawaban Islam. Surabaya, Indonesia: Al-Ikhlas.
Ishom Muhammad Asy-Syarif (2005). Mengantar Muslimah Menuju Kaffah. Al-Qowam.
Jaafar Salleh (2006). Batas-Batas Aurat Dan Pergaulan Serta Hukum Persolekan Dalam Islam.
Johor Darul Ta'zim: Pustaka Azhar.
Marwan Ibrahim al-Kaysi (1997) Adab Sopan Dan Budi Pekerti Dalam Islam: Panduan Adab
Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
Md Izudddin Ali (2007). Jaga Pandangan Orang. Selangor: Pustaka Ilmi.
Nor Azliza Shariff (2005) Persepsi Pelajar Terhadap Kewajipan Menutup Aurat : Satu kajian ke
atas pelajar Aliran Teknikal di Institusi Teknologi Perindutrian, Johor Bahru.
Paizah Hj Ismail (2004) Aurat wanita : Konsep Dan Hukum Mengenainya.
Rahmat Ismail (1997). Sosial Satu Peradaban Dalam Kehidupan Manusia. Kuala Lumpur:
Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Rasyidah Rahman (2005) 50 Hadis Tentang Jilbab. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.
Syed Zukhairi Syed Mohd (2002) Kesedaran Menutup Aurat Di Kalangan Pelajar Tahun Empat
di Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia: Projek Sarjana Muda.
Yunos Sulaiman Mohd Zin @ Jin (2002) Kecenderungan Pelajar Lelaki Memakai Pakaian Yang
Tidak Menutup Aurat Semasa Bersukan. Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan
Dato` Mohd. Universiti Teknologi Malaysia: Projek Sarjana Muda.
Yusuf Al-Qardawi (1995). Fatwa Masa Kini, Jilid 5 dan 6. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.
Bhd.
Yusuf Al-Qardawi (1999). Anatomi Masyarakat Islam. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
Zulkifli Mohd al-Bakri (2007). Tak Salah Wanita Berpakaian Mengikut Adat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin